Fem projectes de millora i definició de la organització des del punt de vista dels PROCESSOS i des del punt de vista a la estructura del ORGANIGRAMA. Podem aplicar sistemàtiques de millora, de re-enginyeria o desenvolupar projectes a la mida de les seves necessitats.

 

DES DEL PUNT DE VISTA DELS PROCESSOS:

 •  Mapa de Processos: identificació de processos i interacció entre ells.
 •  Entrades i Sortides del procés: defineixen clarament el seu abast i punts concrets d'interacció amb d'altres processos.
 •  Directrius: Definició de les directrius perquè els processos actuïn de forma coordinada amb les directrius estratègiques de la empresa.
 •  Recursos: definició de recursos que son necessaris; recursos humans, conceptes de gestió i d'informació, altres aspectes.
 •  Diagrama de procés: visualització esquemàtica de les activitats del procés i les seves relacions i responsable executiu.
 •  Riscos i Punts Crítics: elements clau pel bon funcionament del procés i punts on es poden produir incidències per planificar actuacions que les puguin evitar.
 •  Procediments i instruccions de treball: per normalitzar la gestió i la forma de treballar.
 •  Indicadors i quadres de comandament: per mesurar el seu rendiment, eficiència i eficàcia.

 

DES DEL PUNT DE VISTA DEL ORGANIGRAMA:

   •  Organigrama: identifica els diferents llocs de treball i les seves relacions jeràrquiques.
   •  Descripció del lloc de treball: Missió del lloc de treball, responsabilitats i atribucions vinculades a la seva participació als processos.
   •  Relació d'instruccions i procediments vinculats al seu lloc de treball
   •  Indicadors i quadres de comandament: per mesurar el seu rendiment, eficiència i eficàcia, coordinats amb els dels processos.