Mitjançant l’estructuració de projectes amb un objectiu concret, busquem incidir en els RRHH de l’empresa. L' àmbit d’actuació va des de la definició de les necessitats de recursos fins l’adaptació i gestió dels mateixos.

  •  Definició de les responsabilitats, atribucions i competències
  •  Gestió de plans d’acollida
  •  Elaboració de plans de formació
  •  Avaluació del personal
  •  Creació d’un pla de retribució variable
  •  Creació del sistema d’indicadors per gestionar els RRHH
  •  Sistematització de la gestió del canvi
  •  Suport a la Direcció de RRHH