Normalització i control dels processos de l’Organització.

Definició i sistematització dels requeriments de l’empresa tant a nivell voluntari com legislatiu, seguint estàndards internacionals:.

  •  ISO 9001:2008
  •  Implantació de totes les normatives: EUREPGAP, BRC, IFS, 14000,....
  •  Disseny i implantació del procés de qualitat
  •  Informatització de tot el Sistema de Gestió de Qualitat
  •  Disseny i traçabilitat
  •  Disseny i implantació del sistema d’HAPPCC
  •  Auditories internes