A totes les empreses s'estan incorporant els certificats digitals com a element de interacció amb les administracions públiques, incorporant altres àmbits paulatinament. Per gestionar aquesta relació, habitualment el personal d'administració o tècnic fan servir el certificat digital d'una persona de direcció de la empresa que és realment qui té poder i qui figura que signa.

El certificat digital que ha estat instal·lat a un ordinador per ús d'una persona que no és el titular, presenta diferents inconvenients:

 

 Una vegada instal·lat no es pot garantir que l'usuari n'hagi fet més còpies.

  •  Si en fa mal ús, la responsabilitat és de la persona / empresa titular del certificat i les conseqüències legals son les mateixes que una signatura tradicional feta per aquest directiu.
  •  No hi ha cap control en que el certificat només es faci servir per allò que ha estat previst.
  •  Si per motius puntuals cal copiar el certificat en un altre ordinador, hi ha el perill que s'hi quedi, incrementant les possibilitats de pèrdua de control.

 

  • Per solucionar aquesta problemàtica, disposem d'un producte de custòdia de certificats digitals amb les següents prestacions:

 

 •  Ubicació centralitzada dels certificats en un contenidor que pot donar les més altes garanties de protecció dels arxius continguts.
 •  Instal·lació a l'ordinador on s'ha de fer servir el certificat d'un software que permetrà el seu ús en funció de les polítiques de treball establertes.
 •  Una administració centralitzada de polítiques d'ús que permeten definir: qui fa servir un certificat, a quines pàgines web, amb quines aplicacions, en quin horari, ...
 •  Traçabilitat de les actuacions realitzades: usuari, data i hora, certificat, pàgina web, aplicació, intents d'utilització no autoritzats, ....
 •  Protecció per PIN per si l'usuari deixés la seva sessió oberta, impedint que un altre pugui suplantar-lo.

 

Obtenir Full de Producte